نام: نخبگان ایران

کارگردان: علی روحانی، مسعود آقابابائیان

نویسنده: 

تهیه کننده: اکبر تحویلیان

سال ساخت: 88برنامه ریزی و هماهنگی: نیره مرادی

دستیار تهیه: مریم خسروی سرشت